Ignacijanski suradnici


Mi okupljeni izražavamo zadovoljstvo što je ignacijanska duhovnost oživotvorena u tolikom broju udruga pokreta i zajednica u Hrvatskoj koje svojom karizmom i poslanjem svjedoče svoje trajno zauzimanje za veće (magis) dobro, a sve na veću slavu Božju. Potvrđujemo ideju svetog Ignacija da se zajedničkim radom redovnika i laika u cjelosti mogu ostvariti načela ignacijanske duhovnosti, počevši od duhovnih vježbi, preko obrazovanja i znanstvenog rada do pomoći najpotrebitijima.

U prostoru i vremenu hrvatske stvarnosti nastojat ćemo uprisutnjivati Gospodina u nama i biti ljudi s drugima i za druge. Konkretno, nastojat ćemo ovu suradnju produbiti, proširiti i u budućnosti institucionalizirati oblikovanjem apostolske mreže nas suradnika, tj. služiti u vjeri; zalagati se za pravdu, uspostavljati dijalog s kulturama te poticati međureligijski dijalog.

U potpisu predstavnici sljedećih udruga:

  ignacije.hr

Ignacijeva duhovnost….

  Zajednica kršćanskoga života

“Prije nego li smo poklonici duhovnosti svetog Ignacija, ili prijatelji isusovaca – zajednica smo onih koji žele kršćanski živjeti. Stoga je polazna meditacija naše duhovnosti: “Bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko” (Dj 2,44). To se združenje zbiva po Duhu Svetom, koji je duša i smisao ZKŽ-a. On je i presudni čimbenik naše formacije; jer tek Duhom zahvaćeni, zažareni, oslobođeni – mi postajemo ZKŽ. Po Duhu se prepoznajemo kao zajedničari istih vrijednosti. I po istom Duhu smjelo i radosno jedni drugima pristupamo u istini. Prije nego smo škola duhovnog života, mi smo praksa. Učimo dajući se poučavati. Rastemo priznajući da griješimo. Ništa nije tako tude ZKŽ-u nego stanje “ja sam kao dobar” – “ti si kao dobar”, i sve je ovo “kao dobro”. Plod takvog nečeg je duhovna sterilnost i dosada. Nasuprot tome vrelo naše vitalnosti je istina, i to ona koja našu oholost učini jadnom, prije nam duh oslobodi. Ne zaboravimo da pravilo našeg međusobnog ophođenja, nije bon-ton, nego evanđelje. Stoga se od voditelja grupa očekuje da zahtjeva i potiče produbljenu zajedničku molitvu, te da razobličuje svako maskiranje stvarnog ozračja u grupi.”
(Izvor: www. zkz.hr)

Centar za poslovnu etiku

TEMELJNA NAČELA
Centar je osnovan radi zaštite i promicanja etičkih načela u životu i radu svake osobe, bez obzira na starosnu dob, obrazovanost, religijsko opredjeljenje, zaposlenost.
Centar se u svom radu zalaže za najvišu razinu profesionalnog djelovanja, radi primjene i prihvaćanja etičkih načela u životu i radu te pomoći u rješavanju moralnih dvojbi svake pojedine osobe koja se za pomoć obrati Centru.VIZIJA
Živimo moralno za bolji svijet!MISIJA
Savjetovanje, pomaganje, ohrabrivanje i poticanje pojedinaca i organizacija u primjeni kršćanskih etičkih nacela u poslovanju i životu, za izgradnju boljega svijeta!
(Izvor: www.cep.ffdi.hr)

Centar za bioetiku

Polazeći od temeljnih zasada CENTAR ZA BIOETIKU želi:

 • Produbljivati biblijsku antropologiju u trajnom i vjernom odnosu prema crkvenom nauku.
 • Promicati interdisciplinarna istraživanja koja se odnose na etičko-moralna pitanja na području znanosti o životu.
 • Sustavno razvijati način rada i odgoja na bioetičkom području: rasprave među nadležnim znanstvenicima, javna predavanja, sredstva priopćivanja, izdavačka i nastavnička djelatnost.
 • Postojeću bibliotečnu građu s područja bioetike u sklopu knjižnice Juraj Habdelić stručno urediti i dalje obogaćivati.

Potreba jednog odjela za bioetička pitanja pri Filozofsko – teološkom institutu osjetila se još tijekom akademske godine 1985/86. Na redovitoj sjednici Instituta, 29. 09. 1986, prihvaćen je prijedlog za osnivanje jednog novog odjela pod imenom CENTAR ZA BIOETIKU.
Financiranje odobrenih projekata osigurava se iz fonda Instituta, doprinosima sponzora i darovatelja.
CENTAR ZA BIOETIKU registriran je pri World directory of academic research groups in science ethics, UNESCO, Paris, No. 73, 1993. str. 37.
CENTAR ZA BIOETIKU ima redovitu razmjenu materijala sa The European Group on Ethics in Science and New Technologies, Brussels, od 1998.
Kao jedan dio, odjel Instituta: Centar se koristi sredstvima istraživanja i poučavanja samog Instituta, kao i pogodnostima njegove “knjižnice Juraj Habdelić”. Pojedini članovi nastupaju u vlastito ime u različitim djelatnostima i redovitoj nastavi.

U okviru Centra pokrenut je novi niz izdanja Filozofsko-teološkog instituta, pod imenom “Bioetika“. Izdavač: FTI – Centar za bioetiku, Zagreb.
(Izvor: www.ftidi.hr/bioetika)

Zaklada “Biskup Josip Lang”

Svrha Zaklade jest trajno pružanje novčane i drugih oblika potpore starim, nemoćnim i bolesnim osobama kao i promicanje povlaštene ljubavi za siromašne. Svrha je Zaklade promicanje pravde u prijateljstvu i suživotu sa siromašima. Svrha Zaklade je i davanje inicijative, kao i samo osnivanje te organiziranje staračkih domova, te prihvatilišta za najnemoćnije.Zaklada “Biskup Josip Lang” je ostvarenje snova i želja p. Antuna Cveka koji se već 30 godina brine za stare, bolesne i napuštene osobe. Uvidjevši da bi se organiziranom akcijom moglo puno više pomoći takvim osobama, uz pomoć svoje redovničke zajednice, Družbe Isusove i odobrenjem državnih vlasti, Crkvenih poglavara i suradnjom vjernika laika osniva Zakladu 2002. godine.

Želimo na ovaj način okupiti što veći broj dobrih ljudi i ustanova koji će svojom materijalnom, financijskom i duhovnom molitvenom akcijom i osobnim zalaganjem pomoći u ostvarenju glavne svrhe ove Zaklade, a ona se sastoji u trajnoj materijalnoj, psihološkoj i duhovnoj pomoći starim, bolesnim, nemoćnim, napuštenim i traumatiziranim osobama.
(Izvor: www.zaklada-biskup-josip-lang.com.hr)

Hrvatska zajednica bračnih susreta

Područje djelovanja: Zaručnici, bračni parovi, svećenici i redovniceCiljevi osnivanja:
Promicanje boljeg i kvalitetnijeg života u braku uz pomoć dijaloga u paru, zajedničke molitve, života u zajednici (Crkvi) i svijesti da je ženidbena veza sakrament.MISIJA:
Otvoriti ovo katoličko iskustvo svim bračnim parovima koji žele aktivno živjeti svoj odnos u braku.

VIZIJA:
Da sakramenti u odnosu ” Sveti red i Ženidba ” postanu snažni izvori milosti za obnovu Crkve i svijeta.
(Više: www.hzbs.hr)

Udruga “EFATA” – Liturgija na znakovnom jeziku

Područje djelovanja:
Gluhi, nagluhi i njihove obitelji i prijatelji u Hrvatskoj.Ciljevi osnivanja:
Pružiti izvor informacija za gluhe i o gluhima: kateheza, kultura gluhih, znakovni jezik, životna iskustva gluhih…MISIJA:
Kateheza gluhih. Izrada i održavanje portala i drugih multimedijalnih projekata na znakovnom jeziku i o znakovnom jeziku.

VIZIJA:
Stvaranje skupine gluhih osoba koje bi mogle samostalno nastaviti započeto.
(Više: www.CroDeafWeb.net)

Hrvatsko katoličko liječničko društvo

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) je katolička stručna laička udruga, koja okuplja kao redovite članove liječnike, liječnike-stomatologe, farmaceute i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu. Osnovna je zadaća HKLD-a promicanje kršćanskih etičkih načela u praksi i izobrazbi zdravstvenih djelatnika. HKLD je učlanjena u Europsku federaciju (FEAMC) i Međunarodnu federaciju (FIAMC) katoličkih liječnickih udruga. Članovi Društva redovito sudjeluju u aktivnostima navedenih udruga. Društvo broji preko 1800 registriranih clanova na području Republike Hrvatske, a djeluje preko središnjice u Zagrebu i devetnaest podružnica.U okviru Društva djeluju sljedeće sekcije; sekcija za odgoj i obrazovanje, sekcija za tisak, kariativna sekcija, sekcija mladih te radna grupa za medicinsku bioetiku. Društvo je osnovano 16.02.1991. godine, sa Statutom i Pravilnikom koje je Hrvatska biskupska konferencija odobrila svojim dekretom 24.05.1991. godine.

HKLD izdaje društveno glasilo, Glasnik HKLD-a, registrirani stručni časopis s naslovima i sažecima na engleskom jeziku. U organizaciji HKLD-a redovito se održavaju edukativna predavanja i tečajevi. Teme nekih tečajeva tiskane su u tri knjige koje je izdao Filozofsko-teološki institut DI (Bioetika-glavni urednik V.Pozaić). Članovi Društva sudjelovali su u emisijama Radio Marije i Hrvatskog katoličkog radija. Nadaljeđ, za članove društva o blagdanu sv. Luke u Zagrebu se redovito održavaju duhovne rekolecije, a unatrag par godina organizira se i duhovna obnova za članove Društva u Krasnom. Neki članovi Društva aktivno sudjeluju u radu grupe “Grozd”. Sve navedene aktivnosti smatramo vrijednima, no posebno ističemo naš “Glasnik”.
(Izvor: www.hkld.hr)

Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika

Ciljevi osnivanja:

 • Okupljanje djelatnika u izobrazbi i odgoju radi izmjene iskustava, duhovnog i strukovnog napretka članova i zajedničkog djelovanja, kako bi što bolje služili onima koji su nam povjereni i svjedočili za općeljudske vrijednosti u svjetlu Kristovog nauka i njegova primjera.
  U skladu sa svojom svrhom i mogućnostima:
 • potiče duhovnu izgradnju članova,
 • promiče vjersku, etičku, pedagošku , strukovnu i znanstvenu izobrazbu članova, otvorenu i za ostale sudionike u odgoju i izobrazbi,
 • potiče upoznavanje i proučavanje dokumenata Crkvenog uciteljstva, koji se tiču uloge vjernika u društvu, osobito na polju odgoja, školstva, znanosti i kulture,
 • zalaže se za uspostavu takvog sustava izobrazbe i etičkog odgoja, koji će stvarati najpovoljnije uvjete za skladni duhovni, psihofizički i strukovni razvoj učenika kao osobe i kao člana ljudske obitelji,
 • zalaže se za skladno pozitivno djelovanje svih odgojnih čimbenika u društvu
 • izjašnjava se o važnim socijalno-etičkim pitanjima u društvu u duhu općeljudskog morala kako ga tumači Katolička Crkva.

Radi ispunjenja navedenih zadaća u skladu sa svojim mogućnostima organizira:

 • duhovne vježbe – obnove, seminare , vjerske tribine, emisije na Radio Mariji i predavanja o vjerskim, moralnim, odgojnim, socijalno-etičkim, kulturnim, strukovnim i znanstvenim pitanjima, – potiče i organizira karitativnu djelatnost članova
 • izjavama i nastupima u javnosti promiče svrhu Društva i izjašnjava se o važnim socijalno-etičkim pitanjima,
 • surađuje s prosvjetnim vlastima u pitanju školskih programa, pedagoških postupaka i etičkog odgoja,
 • surađuje sa srodnim društima: Hrvatsko katoličko lijecničko društvo, udruga “GROZD” i dr.

Zajednica vjernika “Jordan”

Zajednica vjernika Jordan nije nikada službeno osnovana, nema status udruge prema građanskom zakonu ni privatnog društva u Crkvi prema CCI. Nastala je spontano kao “zajednica mladih vjernika” na Jordanovcu pri Kolegiju Družbe Isusove, akademske godine 1968/69. pod vodstvom tadašnjeg kateheta prof. dr. o. Ivana Fučeka. Od tada, u sljedećih trideset godina kroz zajednicu je prošlo više stotina mladih: srednjoškolaca, studenata i radnika. Glavni oslonci života i rada zajednice bili su: nedjeljna liturgija, tribine i predavanja četvrtkom, zajednička molitva ponedjeljkom, hodočašća (M. Bistrica i dr.), duhovne vježbe (u Opatiji). Zajednica je u kontinuitetu njegovala i druge aktivnosti: zbor mladih, koji je sudjelovao na misnim slavljima mladih nedjeljom u 11 sati, a prema potrebi i zajedno sa župnim zborom, na koncertima, festivalima i mladim misama; izdavanje lista “Jordan” (tri do pet puta godišnje), ostali kulturni rad (recitali, priredbe); izleti i ljetovanja. Djelovala je u nekoliko generacija (četiri). Danas se neformalno, ali organizirano sastaje.Članovi su, premda neformalni, svi bivši članovi zajednice koji žele njegovati zajedništvo započeto u sklopu nekadašnje Zajednice mladih vjernika na Jordanovcu.

Polaznici duhovnih vježbi u svakodnevici

Studentski katolički centar SKAC Palma

Ciljevi osnivanja:
 • promicanje ispravne ljestvice vrednota i zdravog života kod mladeži na području Grada Zagreba;
 • uspostava takvog sustava izobrazbe i etičkog odgoja, koji ce stvarati najpovoljnije uvjete za skladni duhovni, psihofizički razvoj i strukovni razvoj mlade osobe kao člana ljudske obitelji;
 • izjašnjavanje o važnim socijalno – etičkim pitanjima u društvu; u duhu općeljudskog morala, kako ga tumači Katolička crkva.

VIZIJA:
Svijet u kojem:

 • svaki čovjek ima svoje mjesto i može biti autentičan;
 • su mladi aktivni graditelji društva, a osobne kvalitete i talenti poprimaju smisao kada se koriste za opće dobro;
 • je veći izazov stati pod zastavu “BITI”, nego “IMATI”;
 • se kršćanske vrednote prepoznaju kao istinski potrebne za održivi razvoj suvremenog svijeta i gdje se vjera pretače u kulturu;
 • se ne pomirujemo ničim manjim od punine života koju nudi sveobuhvatnost Isusa Krista.

MISIJA:

 • Poticanje i pružanje podrške mladima da upoznaju svoje ljudsko dostojanstvo i poziv te svoju ulogu u obitelji, Crkvi i društvu.
 • Pružanje podrške mladima u razvijanju njihovih kvaliteta i rješavanju konkretnih problema.
 • Svestrano osposobljavanje mladih za aktivno uključivanje u izgradnju boljega društva odgovornih pojedinaca.
 • Povezivanje i surađivanje starijih i mladih ljudi kršćanskoga svjetonazora te surađivanje s drugim institucijama, udrugama, vjerskim i kulturnim zajednicama koje se zalažu za opće dobro i univerzalno prihvaćene vrijednosti.
 • Jasno i sustavno promicanje katoličkih vrednota u javnosti, sa svom puninom njihove važnosti za suvremeno društvo.
 • Poticanje i podržavanje mladih u upoznavanju živoga Boga.

Povijest udruge:
Osnivanje SKAC-a, 2001. godine pokušaj je primjerenog odgovora na izazove rada s mladima. Udruga je nastala zamahom i vizijom p. Luke Rade, te ima ignacijansku potku u svom načinu sagledavanja stvarnosti i djelovanja u svijetu u kojemu su mladi po mnogo čemu “rizična skupina”. Načela ignacijanske duhovnosti udruzi daju usmjerenje koje želi izbjegavati zatvorenost, samodovoljnost, te pokušava nuditi trajne vrijednosti na način koji suvremene generacije mladih razumiju.
(Izvor: www.skac.hr)

Udruga “Vidi prosudi djeluj”

Područje djelovanja:
 • organiziranje tečajeva i seminara u skladu s ciljem Udruge
 • organiziranje i promoviranje duhovne podrške pojedincima i skupinama
 • odgoj za karitativni, pastoralni i volonterski rad
 • organiziranje formacije članova drugih udruga za rad sa skupinama
 • organizacija trajne formacije svojih članova za profesionalno obavljanje djelatnosti
 • izdavanje časopisa, brošura i slično

Cilj udruge:
Rad s pojedincima, skupinama i organizacijama na promicanju kulture života.

MISIJA:
Vježbati slušati, prosuđivati i djelovati zajedno s pojedincima, skupinama i organizacijama s ciljem integracije života i vjere.

VIZIJA:
Solidarno, odgovorno i pravedno društvo utemeljeno na Evanđeoskim vrednotama.
(Više: www.vpd.hr)

Udruga bivših učenika Isusovačke klasične gimnazije “Amici”

Ciljevi osnivanja:
– promicanje zajedništva i okupljanje bivših učenika IKGa
– pomoć svojim clanovima
– lobiranje za IKG
– duhovna formacija članova
– pomaganje učenicima
– opći rad za boljitak IKGa i općenito hrvatskog školstva
– povezivanje sa sličnim udrugama bivših isusovačkih učenika u inozemstvu

MISIJA:
Ostvarivanje osobnih i zajedničkih potreba bivših učenika IKG-a na području društvenog, promidžbenog i humanitarnog rada.

VIZIJA:
Organizirano kontinuirano unaprjeđivanje rada IKG-a te promicanje vrijednosti stečenih klasičnim obrazovanjem u kršćanskom duhu.

Projekti koje provodimo:
– skupljanje priloga za humanitarne namjene
– promidžba IKG-a medu osnovnoškolcima
– organiziranje susreta bivših učenika
– sudjelovanje na hodočašćima i duhovnim vježbama
– izložba fotografija, javna tribina s duhovnom tematikom
– dobrotvorno davanje krvi

Posebno ističemo humanitarne akcije koje tradicionalno provodimo u vrijeme Božićnih blagdana te organiziranje susreta bivših učenika IKG-a radi druženja, zabave i razmjene iskustava.
(Više: www.ikg.hr/index.php)

Isusovačka klasična gimnazija, Osijek

“Red Družbe Isusove ima višestoljetnu tradiciju odgoja i obrazovanja. U Osijeku su isusovci davne 1728. godine otvorili gimnaziju iz koje je nastala Kraljevska osječka gimnazija kao osnova današnjeg gimnazijskog obrazovanja.

Želeći današnjoj mladeži pružiti kvalitetno obrazovanje ali i kulturu srca i duše, isusovci i skupina mladih profesora s velikim entuzijazmom prihvatili su se pustolovine da ni od čega formiraju kvalitetnu katoličku gimnaziju. Znamo da škola nisu u prvom redu zgrade i materijalna opremljenost nego živi ljudi, učenici, djelatnici i roditelji kao dio školske zajednice koja teži istom cilju.

Ako želite saznati više o IKG, dođite nas posjetiti. Koliko uspijevamo u našim nastojanjima pitajte naše bivše i sadašnje učenike, a ako ste kandidat za gimnaziju dođite i zajedno s nama ostvarujte svoje mladenačke želje i snove.”

o. Ivan Matić, ravnatelj IKG

(Izvor: www.ikg.hr)

Kap dobrote

“Kap dobrote” katolička je udruga osnovana 19. prosinca 1990. godine i registrirana pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske. Hrvatska biskupska konferencija, dekretom od 14. svibnja 1994. godine, potvrdila je “Kap dobrote” kao privatno vjerničko društvo u Crkvi.

Članovi “Kapi dobrote” su volonteri čiji je cilj svojim djelovanjem ublažiti nevolje i nedaće starijih, bolesnih i nepuštenih osoba koje žive na području grada Zagreba.
(Više: www.kap-dobrote.htnet.hr)

Filozofski fakultet družbe Isusove

Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu nastavlja isusovačku tradiciju u poučavanju filozofije koja je započela 6. studenog 1662. godine uspostavom Filozofskog studija na Zagrebačkom Kolegiju koji je kasnije postao kolijevkom Zagrebačkog Sveučilišta. Taj je rad prestao ukinućem isusovačkog reda 1773. godine.Novija povijest isusovačke filozofske tradicije u nas počinje osnivanjem Filozofskog instituta 1937. godine s trogodišnjim studijem filozofije, koji je onda na crkvenim filozofskim fakultetima vodio do stupnja licencijata iz filozofije. Djelatnost tog Instituta nije se prekidala sve do danas. Kad je dana 31. srpnja godine 1989. Kongregacija za katolički odgoj (Kongregacija za sjemeništa i ucilišta) pri Svetoj stolici svojim Dekretom br. 365/87/18 naš Filozofski studij podigla na razinu Filozofskog fakulteta, dala mu je pravo podjeljivanja akademskih stupnjeva: bakalaureata (diplome), licencijata (magisterija) i doktorata iz filozofije. Na temelju članka 103. i članka 104. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Republike Hrvatske Ministarstvo znanosti je rješenjem od 7. listopada 1992. godine naš Filozofski fakultet upisalo u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija i jedinica kao znanstvenoistraživačku organizaciju u znanstvenom području filozofija – pod registarskim brojem 199.

Od početka akademske godine 1993/94. Fakultet omogućuje jednopredmetni (studij religijske kulture) odnosno dvopredmetni studij i to: smjer A – studij filozofije i smjer B – studij religijske kulture. Taj studij traje četiri godine (8 semestara) i osposobljuje studenta za zvanje profesora filozofije i religijske kulture na srednjim školama, a prikladan je posebno za one studente koji ne namjeravaju studirati teologiju.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 5. sjednici, održanoj 8. veljače 1994. godine donio odluku br. 01-233/1-1994. kojom se program dvaju spomenutih studijskih smjerova koje izvodi naš Fakultet (A – Studij filozofije i B – Studij religijske kulture), prihvatio kao dio Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a 24. studenoga 1995. godine donošen je i Pravilnik tih studija.

Kongregacija za katolički odgoj (za sjemeništa i ucilišta) svojim je dekretom br. 1059/94/10 od 13. ožujka 1995. godine odobrila dopunjene Statute našega Fakulteta i time mu podijelila pravo da studentima studija filozofije i religijske kulture podijeli diplomu akademskog stupnja bakalaureata filozofije i religijske kulture. Godine 2000. ista je Kongregacija Statute trajno odobrila.

Glavna je svrha Fakulteta promicanje filozofskog studija i to:

a) istraživanjem filozofskih problema,
b) sustavnim poučavanjem filozofskih grana i buđenjem filozofske refleksije u studenata te
c) pripravljanjem studenata za učiteljsku i istraživačku ulogu na području filozofije.

Svrha Studija religijske kulture sastoji se u osposobljavanju studenata (laika) za poučavanje predmeta religijske kulture odnosno etike na srednjim školama i za rad na područjima koja se bave religijskom problematikom.
(Izvor: www.ffdi.hr)

Jesuit Refugee Service

Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) je specijalizirana agencija za materijalnu i duhovnu pomoć izbjeglicama i prognanicima. Agenciju je ustanovila Družba Isusova 1980. a sada djeluje u 50 zemalja.

JRS je djelatnost Družbe Isusove koju podržava široko rasprostranjena mreža isusovačkih ustanova i udruženja. Svi koji su prisiljeni napustiti svoj dom ili zemlju dobivaju pomoč u skladu s humanitarnim potrebama bez obzira na rasu, vjeru ili naciju.

Struktura
JRS ima decentraliziranu administraciju. Internacionalni ured se nalazi u Rimu. Regionalni direktori smješteni su u pojedinim regijama pogodenim nesrećom progonstva i izbjeglištva.

Metode rada
JRS kombinira rad na terenu sa zagovaranjem izbjeglica i prognanika utemeljenim na iskustvu. JRS zapošljava djelatnike u vlastitim projektima ali i projektima svojih brojnih partnera, posebno u lokalnim crkvenim humanitarnim organizacijama. Sposobnosti potrebne za rad pokušava otkriti među lokalnim stanovništvom i pomoći im da ih još više razviju.

Informacije:www.jrs.net