Statut ZKŽ-a


Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ” Narodne novine ” broj 70/97 ) sukladno kanonima 215, 298 i 299 Zakonika kanonskog prava, Skupština Zajednice kršćanskog života , održana 24. ožujka 2001., donijela je

 

 

STATUT

 

ZAJEDNICE KRŠĆANSKOG ŽIVOTA

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sustavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

 

 

Članak 2.

Naziv Udruge je: Zajednica kršćanskog života .

Skraćeni naziv Udruge je: ZKŽ .

Sjedište Udruge je: u Zagrebu, Palmotićevoj 31.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba.

 

 

Članak 3.

Zajednica kršcanskog života je katolicka udruga registrirana pri Gradskom uredu za opcu upravu.

Zajednica kršcanskog života ( u daljnjem tekstu: Zajednica ) je neprofitna pravna osoba.

Mjerodavna crkvena vlast za Zajednicu je Zagrebacka nadbiskupija.

Zajednica ima svojeg duhovnog savjetnika, kojeg potvrduje crkvena vlast.

Medunarodna suradnja Zajednice odvija se u skladu sa Zakonom.

 

 

Članak 4.

Zajednica ima svoj pečat: na obodu kruga puni je naziv Zajednice, a u sredini:

ZKŽ

ZAGREB

Promjer pečata je 25 mm.

Članak 5.

 

Zajednicu zastupaju predsjednik i dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Zajednice.

 

Članak 6.

Zajednica se na temelju odluke Skupštine udružuje u Svjetsku zajednicu kršcanskog života .

Zajednica se na temelju odluke Skupštine može udružiti u druga domaća i međunarodna društva ako se time pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

 

II CILJEVI I DJELATNOST ZAJEDNICE

 

 

Članak 7.

Ciljevi Zajednice su:

 

– duhovna izgradnja članova prema načelima Ignacijanske duhovnosti;

– vjerska, etička, pedagoška, strukovna i znanstvena izobrazba članova, otvorena i za ostale sudionike u odgoju i izobrazbi;

– upoznavanje i proučavanje dokumenata Crkvenog učiteljstva, koji se tiču uloge vjernika u društvu, osobito u području odgoja, školstva, znanosti i kulture;

– uspostava takvog sustava izobrazbe i etičkog odgoja, koji ce stvarati najpovoljnije uvjete za skladni duhovni, psihofizički razvoj i strukovni razvoj osobe i kao člana ljudske obitelji;

– skladno, pozitivno djelovanje svih odgojnih čimbenika u društvu;

– izjašnjavanje o važnim socijalno – etičkim pitanjima u društvu; u duhu općeljudskog morala, kako ga tumači Katolička crkva.

 

Članak 8.

Djelatnosti Zajednice su:

 

– organizacija i sudjelovanje na duhovnim vježbama, obnovama, susretima, radionicama i tečajevima;

– organizacija predavanja, tečaja i seminara o vjerskim, moralnim, odgojnim, socijalno – etičkim, kulturnim, strukovnim i znanstvenim pitanjima u skladu s posebnim propisima;

– poticati i organizirati karitativnu djelatnost članova kao bitnu sastavnicu duhovnog života i služenja u ljudskoj obitelji;

– izdavanje publikacije iz područja djelovanja Zajednice;

– organizacija susreta, priredaba, smotri, izložbi i drugih oblika ljudskog stvaralaštva;

– organizacija izleta u trajanju do 2 dana i drugih oblika druženja rekreacije i odmora;

– upoznavanje hrvatske i svjetske baštine

– poticanje ekološke svijesti i organizacija ekoloških akcija

– briga o duhovnom i materijalnom statusu članova

– izjavama i nastupima u javnosti promicati svrhu Zajednice i izjašnjavati se o važnim socijalno – etičkim pitanjima;

– suradnja s ostalim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu;

Zajednica ce se baviti i inim djelatnostima što pridonose ispunjenju njenih svrha i zadaća.

 

Članak 9.

Rad Zajednice je javan. Javnost rada Zajednica ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, te:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Zajednice i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;

– putem sredstava javnog priopćavanja.

 

 

III ČLANSTVO U ZAJEDNICI

 

Članak 10.

Svaki državljanin Republike Hrvatske može pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom postati član Zajednice.

Članom Zajednice može postati i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu može postati članom Zajednice u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

Članstvo u Zajednici stječe se upisom u Registar članstva koji vodi tajnik Zajednice.

Individualni članovi bit će stupnjevani ovako:

Redoviti član

Privremeni član

Potporni član

Redoviti član može postati svaka osoba katoličke vjere (građanin Republike Hrvatske i drugih zemalja), koju zanimaju i koja prihvaća ciljeve Zajednice i koja provede najmanje dvije godine kao privremeni član.

Privremeni član može postati svaka osoba katoličke vjere (građanin Republike Hrvatske i drugih zemalja), koju zanimaju i koja prihvaća ciljeve Zajednice i koja provede najmanje jednu godinu kao potporni član.

. Potporni član može postati svaka osoba katoličke vjere (građanin Republike Hrvatske i drugih zemalja), koju zanimaju i koja prihvaća ciljeve Zajednice.

Predstavnika pravne osobe učlanjene u Zajednicu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

 

Članak 11.

Izvršno vijeće odreduje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

 

Članak 12.

Pravo člana jest da djeluje na različitim stručnim projektima, u stručnim odborima, sekcijama, radionicama; da bira i da bude biran u upravna tijela Zajednice, da bude obaviješten o radu tih tijela, da predlaže unaprjeđenje rada i predlaže dopune i izmjene Statuta.

Članak 13.

Clan je dužan djelovati prema Statutu i pridržavati se uobičajenih etičkih normi pri suradnji, pri radu i komuniciranju s drugim članovima; čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze; te plaćati članarinu.

 

Članak 14.

Članstvo u Zajednici prestaje:

– dragovoljnim istupom,

– neplaćanjem članarine,

– isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do konca godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana donosi Časni sud.

 

 

IV TIJELA ZAJEDNICE

Članak 15.

Zajednica ima slijedeća tijela:

— Skupštinu

— Izvršno vijeće

— Nadzorni odbor

— Časni sud

 

 

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Zajednice.

 

Članak 17.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake tri godine.

Sjednice skupštine saziva Izvršno vijeće Zajednice na vlastitu inicijativu.

U odluci sazivanja skupštine Izvršno vijeće utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvršno vijeće je dužno sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 clanova Skupštine ili Nadzorni odbor Zajednice. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Izvršno vijeće ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj ( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice ).

Članak 18.

Skupštini predsjedava predsjednik Zajednice, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Zajednice, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno vodi u arhivi Zajednice.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 20.

Skupština Zajednice:

– utvrđuje politiku razvitka Zajednice;

– donosi i mijenja Statut Zajednice;

– donosi financijski plan i završni račun;

– donosi i mijenja Program rada;

– donosi druge akte i odluke važne za rad Zajednice;

– bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog vijeća, Nadzornog odbora i Časnog suda;

– bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Zajednice;

– razmatra i usvaja izvješće o radu Zajednice;

– daje smjernice za rad Zajednice;

– osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;

– odlučuje o žalbama članova Zajednice protiv Časnog suda;

– odlučuje o prestanku rada Zajednice;

– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

 

IZVRŠNO VIJEĆE

 

Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršno vijeće Zajednice.

Članak 22.

Izvršno vijeće čini pet članova.

Izvršno vijeće je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Zajednice saziva sjednice Izvršnog vijeća i rukovodi radom Izvršnog vijeća.

Članak 23.

Izvršno vijeće:

— bira i imenuje tajnika Zajednice;

— bira i imenuje blagajnika Zajednice;

— saziva Skupštinu Zajednice;

— utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;

— utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;

— brine o usvojenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine Zajednice;

— upravlja imovinom Zajednice;

— podnosi izvješća o radu Skupštini Zajednice;

— imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;

— odlučuje o udruživanju u druge udruge, zajednice i saveze,

— obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Zajednice.

 

Članak 24.

Sjednicu Izvršnog vijeća saziva predsjednik Zajednice.

Odluke Izvršnog vijeća donosi se većinom glasova svih članova Izvršnog vijeca.

Sjednice Izvršnog vijeća održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.

 

Članak 25.

Članovi Izvršnog vijeća za svoj osobni i zajednicki rad odgovorni su Skupštini.

Izvršno vijeće podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Izvršnog vijeća traje tri godine.

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 26.

Nadzorni odbor Zajednice prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Zajednice i organ čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Zajednice u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Zajednice.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Zajednice.

 

Članak 27.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje tri godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

 

 

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

 

Članak 28.

 

Predsjednika Zajednice bira Skupština na mandat od tri godine.

Predsjednik Zajednice je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog vijeća.

 

Predsjednik:

– zastupa Zajednicu;

– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog vijeća Zajednice;

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;

– rukovodi radom Skupštine i Izvršnog vijeća;

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

 

Predsjednik Zajednice podnosi izvješće o svom radu Izvršnom vijeću i Skupštini Zajednice.

U slucaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima ga zamjenjuje dopredsjednik.

 

TAJNIK ZAJEDNICE

Članak 29.

 

Tajnika Zajednice bira i imenuje Izvršno vijeće na mandat od tri godine za obavljanje stručno – administrativnih poslova u Zajednici.

Tajnik Zajednice vodi Registar članova.

 

 

ČASNI SUD

 

Članak 30.

Članovi Zajednice stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Časni sud, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršno vijeće, Nadzorni odbor, ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

Mandat članova Časnog suda traje tri godine.

 

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

– opomena

– isključenje iz Zajednice.

 

Odluke se donose većinom glasova članova Časnog suda.

 

Članak 31.

 

Protiv odluke Časnog suda može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana racunajuci od dana dostave žalbe.

 

Članak 32.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Zajednice Skupština ili Izvršno vijeće mogu osnovati stalne i povremene komisije ili radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 

V IMOVINA ZAJEDNICE I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 33.

 

Imovinu Zajednice čine:

– novčana sredstva,

– pokretne stvari,

– nekretnine, te

– prava i obveze Zajednice.

Članak 34.

 

Zajednica stječe imovinu:

– od članarine

– dobrovoljnih priloga i darova

– dotacija iz proračuna

– iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

 

Članak 35.

 

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

VI PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

 

Članak 36.

 

Zajednica prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Zajednice imovina će pripasti Isusovačkom samostanu u Zagrebu.

U slučaju prestanka rada na temelju odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Zajednice dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

 

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 37.

Statut Zajednice donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

 

Članak 38.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Zajednice.

Tumačenje drugih akata daje Izvršno vijeće Zajednice.

 

 

U Zagrebu , 24. ožujka 2001.

Predsjednica Zajednice:

 

________________________

Anđa JAKOVLJEVIĆ , prof .